מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות באתר
מהי מדיניות הפרטיות?
חברת דאטה מדיה מאגרי מידע ושיווק ישיר בע”מ (במדיניות זו: “הנהלת האתר”) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר החברה, הפועל בכתובת https://datamedia.co.il, או בכל כתובת נוספת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר (“האתר”).
תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת הנהלת האתר במידע אישי הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת שאתה משתמש באתר או מבצע כל פעולה באמצעותו (כגון רכישה בחנות המקוונת באתר).
מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה של האתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.
הביטוי “מידע אישי” במדיניות זו משמעו כל מידע, מערך מידע או נתונים המתייחסים לאדם, המזהים את אותו אדם או שניתן באופן סביר להשתמש בהם כדי לזהות את אותו אדם, כגון שם מלא, כתובת דוא”ל, מספרי טלפון, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, היסטוריית רכישות, פרטי תשלום וכיו”ב.

מסירת פרטים ומידע אישי לחברה
השימוש ברוב תכונות האתר ובכלל זה צפייה בתכניו – אינו מחייב רישום כלשהו או מסירת מידע אישי לחברה.
עם זאת, בגוף האתר קיימים מספר מדורים ועמודים המאפשרים תשלום, רישום, ביצוע פעולות, ויצירת קשר, בהם החברה תבקש ממך לרוב מספר פרטי מידע אישי, פרטים ליצירת קשר ולעיתים אף פרטי אמצעי תשלום, וזאת לצורך ביצוע הפעולה הנדרשת בעמוד או במדור הרלבנטי, לפי הצורך ונסיבות העניין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להלן מפורטת רשימה לא ממצה של דוגמאות, להמחשה בלבד, למקרים בהם תתבקש למסור מידע אישי לחברה –
 הנהלת האתר מזמינה את משתמשיו ליצור עמה קשר בכל נושא שיבחרו. לשם כך, מעמידה לרשותך הנהלת האתר טופס מקוון ליצירת קשר.
 בנוסף, החברה מעמידה לרשותך טופס רישום במסגרתו תוכל למסור לחברה את פרטי הקשר עמך לצורך קבלת מידע שיווקי מהחברה, לרבות באמצעים אלקטרוניים.
 בעת השלמת הטפסים תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, מספר טלפון ופרטים נוספים, כגון מהות פנייתך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים במקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.
 רכישה בחנות המקוונת – האתר כולל גם חנות מקוונת, המאפשרת רכישה של מוצרים או שירותים שונים, ובפרט מערכות ותוספי WordPress (יחדיו: “המוצרים”). רכישת מוצרים באמצעות החנות המקוונת באתר כרוכה בתשלום. לצורך הרישום, השלמת הרכישה והתשלום, יהיה עליך להשלים את הליך הרישום ולמסור את הפרטים המתבקשים במהלכו, ובכלל זה שם מלא, כתובת מלאה, מספר טלפון וכתובת דוא”ל. יהיה עליך להשלים את פרטי אמצעי התשלום שברשותך ובכלל זה מספר כרטיס האשראי לביצוע התשלום, תוקף, מספר תעודת זהות של בעל הכרטיס ומספר ה-CVV. החברה אינה שומרת את פרטי האשראי שלך.

כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת פרטיו להנהלת האתר, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.
מסירת פרטיך מעידה על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מהנהלת האתר, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת להנהלת האתר בטופס המקוון (לרוב באמצעות הודעות דוא”ל או מסרונים). בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להנהלת האתר על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר
בעת שאתה משתמש באתר, עשויה הנהלת האתר לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים והמוצרים שעניינו אותך, שאילתות חיפוש שביצעת, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, הנהלת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי ‘לוג’ של שרתי האתר.

שיתוף מידע ותכנים ברשתות חברתיות
מפעילת השירות מעמידה לרשותך כלים לשיתוף וקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק. השימוש ברשתות חברתיות כאמור הוא חיצוני ונפרד לשירות וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותן רשתות חברתיות. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.

שמירת המידע
הנתונים שתמסור יישמרו במערכות המידע של הנהלת האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע ומסירתו תלויה בהסכמתך ורצונך, אולם בלא למוסרו לא יהיה באפשרות החברה ליצור עמך קשר, להשיב לפניותיך, לספק לך את המוצרים שרכשת, או לשלוח אלייך מידע שיווקי.

השימוש במידע
השימוש במידע שייאסף בעת שימושך באתר, כמו גם במידע האישי שתמסור במישרין להנהלת האתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
-כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותיו ולאפשר את פעולתו התקינה של האתר, לרבות ביצוע רכישות בחנות המקוונת באתר;
– כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
– ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
– לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם;
– כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה של הנהלת האתר או מי מטעמה וכן סקרים, עלוני מידע וכיו”ב;
– לצורך משלוח דברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982;
– ליצירת קשר איתך כשהנהלת האתר סבורה שקיים צורך בכך;
– כדי לגבות ממך את התמורה עבור מוצרים שהזמנת ובכדי לספק לך אותם;
– לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.
אנו ממליצים לך להתעדכן מידי פעם במדיניות הפרטיות של האתר, כיוון שהיא עשויה להשתנות מעת לעת.

מסירת מידע לצד שלישי
הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים שלהלן:
– ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
– אם תפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
– אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
– בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר;
– בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
– הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
– אם הנהלת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

היכן נשמר המידע?
המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו”ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies
באתר עשוי להיעשות שימוש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.

אבטחת מידע
הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ומפקידה לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שמכוחו. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות למידע שהוזן על ידי משתמשים באתר.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי הנהלת האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הנהלת האתר תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש להנהלת האתר לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי הנהלת האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה הנהלת האתר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה להנהלת האתר לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
הנהלת האתר רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

פנה אלינו
הנהלת האתר מקפידה בפרטיותך ומזמינה אותך לפנות אליה בכל שאלה, בקשה, תלונה או בכל נושא אחר. תוכל לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שבאתר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. בנוסף, באפשרות לפנות לחברה באמצעות כל אחת מהדרכים הבאות:
טלפון: 073-2203040
פקסימליה: 073-2203060
דואר-אלקטרוני: [email protected]
דואר: דאטה מדיה מאגרי מידע ושיווק ישיר בע”מ – ת.ד. 959, פרדס חנה-כרכור 3710901

עודכן לאחרונה: יוני 2024

עגלת קניות

היי. אני סלע

אני שולח ניוזלטר שבועי עם מאמרים איכותיים בנושאי אימייל מרקטינג, שיווק ודאטה

אני מזמין אותך להצטרף ולקבל גישה לתכנים בלעדיים למנויי הניוזלטר

1639
1640
הרשמה לניוזלטר פופ
Scroll to Top
0